Adress:
Lena Wingren
Stentorp
61197 Stigtomta

Tel +46-736297773


Log on

Sex generationer soldater

Sex generationer soldater

 

Något som är återkommande för många soldaterna är att dom i samband med ett förestående giftemål prövar att bli antagna som soldater.

 Att få möjlighet till ett eget hem med lite mark var attraktivt. Det här livet kunde säkert bli lugnt och tryggt i fredstid. Men under krigstider när soldaten var utkommenderad i krig var det inte lika enkelt. Soldathustrun får ett hårt liv med mycket och tungt arbete när soldaten är borta. Kanske han inte återkommer alls.

Allmänna förklaringar: De indelta soldaterna blev avskedade antingen för att han var klen av sjuklighet eller av krigsskada, då blev han kasserade som odugliga (GMR). Eller av ålder vilket brukade vara när soldaten var 50 – 55 år. Hade han då varit anställda i mer än 20 år fick de s.k. underhåll och kallades därmed gratialister. Underhållet var ganska sparsamt och de behövde fortsättningsvis försörja sig på något sätt. Familjen kunde bestå av hustru och en del hemmaboende barn. Soldattorpet skulle övertas av en ny soldat så där kunde de inte bo kvar.

De bosatte sig oftast i en backstuga eller ett torp. Kunde soldaten något hantverk försörjde han sig på det. Han kunde göra dagsverken hos bönderna. Innan folkskolereformen var genomförd kunde soldaten också försörja sig som lärare då han var både läs och skrivkunnig.

Kyrkvärd/kyrkstöt, orgeltrampare.

 

I mina forskningar har jag hittat ett gäng soldater som följer efter varandra i rakt nedstigande led i sex generationer.  Långt ifrån alla är kopplade till vårt hembygdsdistrikt men alla snuddar vid vårt område och fem av sex tillhör Södermanlands regementes livkompani som infanterisoldater.

NR 1 Allt börjar med bondsonen Johan Pehrsson från Ösby i Husby Oppunda.  1718 blev han antagen som soldat nr 54 vid Ösby rote, fick soldatnamnet Lärka och tilldelades Ösby soldatstuga. Han kom att vara verksam som soldat i 24 år. Soldatlivet avslutades med en krigskommendering till Finland 1741 som han aldrig återkom ifrån. Han avled 1742 i Finland under det s.k. ”Hattarnas krig” mot Ryssland.

 NR 2 Nu behöver rote nr 54 en ny soldat. Ansöker gör Johans son Pehr Jönsson som är i lämplig ålder (20 år). Han blir antagen som den nya soldat Lärka vid rote nr 54 och har därmed ett hem att erbjuda sin trolovade Kerstin. De får leva ett någorlunda tryggt liv i 15 år på torpet. Inga svenska krig pågår under den här tiden. Förutom de årliga militära övningarna på Heden och enstaka arbetskommenderingar kan Pehr arbeta hemma på torpet.

När kommenderingarna till Pommerska kriget ska verkställas 1757 noteras Pehr Lärka som ofärdig i ryggen och beviljas avsked.

NR 3 En av Pehr och Kerstins söner Olof Pehrsson är nygift 1767 med Catharina Floman. Han ansöker om att bli indelt soldat och blir antagen som soldat vid rote nr 123 vid Livkompaniet, Södermanland regemente och tilldelades torpet Fredriksdahl under Hacksta rote i Björkviks socken. Soldatnamnet Hacktorn.

Efter arton år i Björkvik blir han förflyttad till nr 72 Harstugan i Halla socken där han tjänstgör under några år innan han får avsked från armen pga. ospecificerad oduglighet. Därmed undkommer han att bli kommenderad till Gustav III:s ryska krig där många sörmländska soldater fick offra livet. Armen fick nu kalla in extra soldater som vid behov skulle ersätta de stupade krigarna. Nu använde man sig delvis av de redan tränade men kanske avskedade soldaterna under en kort period. Olof Hacktorn beordrades in som s.k. vargeringssoldat och fick bosätta sig vid soldattorpet Flygarstugan i Halla ett år.

Efter det militära livet är Olof med familj bosatt i det lilla torpet Haglund vid Yngaren i Stigtomta till sin död 1812.

NR 4 Olof fick sammanlagt tio barn (två äktenskap). Äldst var Pehr Olofsson f. 1768 som väljer att gå vi faderns fotspår. Han ansöker om och blir antagen som soldat nr 217 i Östra Vingåker 1789. Han tilldelas Släntbackens soldattorp i Wiks rote och fick därmed soldatnamnet Wik.

Pehr Wik kom att delta i många krig under sin tid som soldat. Gustav III:s ryska krig 1788 - 1790, Pommerska kriget 1805, ryska kriget 1808 - 1809 och kriget mot Napoleon 1813 - 1814. Han får efter 34 års tjänst ”ett hedrande avsked”. Har tjänt väl och deltagit i alla fälttågen. Anmäls till underhåll kan man läsa i soldatregistret.

Pehr hade gift sig med Ulrika Tillberg 1790. De fick tillsammans fyra söner och två döttrar. Alla sönerna blev soldater med olika efternamn. Gunn, Ahl, Mod och Tackt.

NR 5 Äldsta sonen Claes Pehrsson /Gunn började sin militära bana som soldat nr 228 vid Gunnvikens soldattorp, Västra Vingåker och deltar som mycket ung även han i kriget mot Napoleon 1813 - 1814.  Han kommer välbehållen hem från kriget och gifter sig då med Brita Lundman. Tio år senare övertar han rote nr 217 när fadern fått avsked från armen. Därmed kan Pehr och Ullrika, det äldre paret, få en undantagsstuga på platsen och bo kvar vid Släntbacken så länge de lever.

Efter 1814 blev soldatlivet lite lugnare då de svenska krigen upphörde. Soldaterna måste hela tiden vara övade för att eventuellt bli utkommenderade i ett krig. Regementet samlades regelbundet på Malmahed för militära övningar. Utöver de militära plikterna blev soldaterna kommenderade att göra olika arbetstjänster. Det kunde röra sig om tex. kanal eller vägbyggen. Claes Gunn blev i två olika perioder kommenderad att vara med att färdigställa Södertälje kanal. Claes blev gratialist efter trettio år som indelt soldat. Han är då i anseende till kroppssvaghet, ålder (50) och tjänsteår berättigad till underhåll genast. Enligt anteckning i soldregistret.

NR 6 En av Claes o Britas barn, sonen Pehr Fredrik Claesson (f. 1823) ansöker om att bli soldat. Han ska gift sig med den mycket unga bonddottern Greta (17 år) från Vingåker och behöver kunna erbjuda henne ett hem. Han blev antagen 1844 och tilldelad en tjänst som grenadjär nr 107 vid Livregementets grenadjärer (ett kavalleri reg.), Södermanlands kompani och får bosätta sig vid grenadjärstorpet Banninge, Rottninge rote Nykyrka socken. Han tilldelas soldatnamnet Roth, uppkallat efter roten Rottninge, ett efternamn som många grenadjärer före honom haft på den här platsen.

Pehr Fredrik och Greta kommer att leva vid Banninge i tio år och få 4 barn. Tyvärr dör Greta i lungsot 28 år gammal. Pehr Fredrik blir ensam med fyra minderåriga barn något som är övermäktigt för en man vid den här tiden. Ett år senare har han gift sig med soldatänkan Maja Hjelte som varit gift med soldat nr 76 Johan Hjelte vid lilla Jägarholmen i Stigtomta. Hjelte hade dött i lungsot. Maja och Pehr Fredrik kommer att få fyra barn tillsammans. Dessutom hade Maja med sig en son från första äktenskapet. Banninge var som så många andra soldattorp med andra ord ett barnrikt hushåll.

Regementsmötena som varade i 3 veckor under sommaren var för Livregementets grenadjärer förlagd till Sannahed i Kumla. Dom hade dessutom separata kompaniövningar som hölls på samlingsplatsen Svärdsbro i Sättersta ca 8 ggr/år. Det fanns vid den här tiden 17 grenadjärstorp i våra socknar

Om Pehr Fredrik kan man läsa i GMR att han efter tio år får tillägget skarpskytt. Efter dryga 20 år har han avancerar till korpral. När det blir en ledig korpraltjänst i Ludgo blir den tilldelad korpral Roth. Därmed lämnar han och familjen Nykyrka socken efter 23 år.

Pehr Fredrik tjänstgör som korpral till han är 56 år då han får avsked med underhåll. Han har då tjänat kronan i 34 fredliga år. Året är 1879 Sverige har levt i fred under 65 år. Det är bara ca 20 år kvar innan indelningsverket försvinner och den allmänna värnplikten införs. En hel del soldattorp är vakanta. Utbudet av andra arbeten att försörja sig på har ökat pga. bland annat industrialismen.

Någon sjunde generations soldat efter Pehr Fredrik blir det inte. Sönerna väljer andra sätt att försörja sig. Men soldatnamnet Roth som härstammar från Banninge grenadjärtorp i Nykyrka får följa Pehr Fredriks släkt framåt i tiden. I den 4:e generationen efter honom föds Lena Roth. P F var min ff ff och Johan Lärka min ff ff ff ff f. 

About cookies User: Visitor Modified: 17 september 2023 Copyright © 2015 Lena Wingren. All Rights Reserved