Adress:
Lena Wingren
Stentorp
61197 Stigtomta

Tel +46-736297773


Log on

Nils Rosenlunds testamente

Till min kära Dotter När du läser dessa rader finns jag ej mera bland de levandes antal, jag vill därför med detta för dig tillkännagiva huru jag ställt det för Fröken Augusta Ekblom som så ärligt och troget tjänat mig och förestått mitt hus i så många år.

 Som du vet ska Augusta vid min död bekomma kontant ett tusen kronor, som det nu är längesedan jag fattade detta beslut, inser jag tillfullo att denna lilla summa ej kan vara en passande ersättning för en så ansvarsfull befattning som den hon som husföreståndarinna hos mig innehaft i så många år. Hon har därför som gåva af mig vid min död att erhålla 2000 af mina lotter i Södermanlands Enskilda Bank. Dessa båda donationer äro behörigen lagfarna.

 Som jag gärna önskar ordna för henne och som jag anser mig skyldig till, så att hon efter min bortgång ej behöver städsla hos andra har jag genom skriftig upprättad handling tillförsäkrat henne ägo och bosättningsrätt till Fridtjäll jämte kycklinghuset att denna lilla lägenhet avgiftsfritt bebo och nyttja under hennes återstående lifvstid, men vid hennes frånfälle återgår lägenheten till dig eller din rättsinnehavare.

Skulle vid min bortgång den till Augusta lemnade egorättshandlingen då ej vara lagfaren så var så vänlig och genast ställ om så att det blir gjordt, ty Augusta förstår ej dylika affärer, för din skull behövs inga sådana formaliteter iaktagas, öfvertygad som jag är, att du ändå respekterar din gamle faders önskan, men du kan falla ifrån och Rosenhill komma i andra händer, och då vet man ej huru det kan gå.

Och nu ett vänligt varningsord, jag har genom arbete och sparsamhet lyckats samla in efter mina förhållanden liten nätt förmögenhet, förvalta den väl, avyttra ingenting ty penningar försvinner så lätt, tröttnar du på att själf förvalta jordegendomen så försök skaffa dig en hygglig arrendator, ty äfven sådana kan finnas.

Ja mitt kära älskade barn jag tror mig nu ha betryggat din ålderdom, och om du nu genom din svaghet får ?? låter allt gå vind för våg så skyll dig sjelf. Och nu ett sista farväl, tänk på mig med öfverseende.

Din alltid tillgifvne Fader Nils

Greenwood den 25 augusti 1900

About cookies User: Visitor Modified: 17 mars 2016 Copyright © 2015 Lena Wingren. All Rights Reserved